Generalforsamling

Generalforsamlingen er Producent Rettigheder Danmarks (PRD) øverste myndighed.

PRD afholder ordinær generalforsamling inden udløbet af april måned for PRD's medlemmer.

Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved elektronisk meddelelse til hvert enkelt medlem, og et medlems tilmelding skal være modtaget senest 1 uge inden generalforsamlingen. Hvert medlem må højst være repræsenteret med to personer på generalforsamlingen. Navnet på repræsentanten eller repræsentanterne skal meddeles inden tilmeldingsfristens udløb.

Medlemmer kan stemme elektronisk, hvis de ikke kan møde op til generalforsamlingen. Elektronisk afstemning skal være afsluttet senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Der kan ved hver generalforsamling gives fuldmagt til andre medlemmer eller til en ekstern repræsentant. Kun fuldmagter afgivet på en af PRD udformet blanket har gyldighed.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsesberetning til godkendelse
 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Godkendelse af den årlige gennemsigtighedsrapport
 5. Fremlæggelse af budget til orientering
 6. Eventuelle vedtægtsændringer
 7. Beslutning om den generelle politik for fordeling af vederlag til rettighedshaverne
 8. Beslutning om den generelle politik for anvendelse af ufordelbare midler
 9. Beslutning om den generelle investeringspolitik
 10. Beslutning om den generelle politik for fradrag i vederlag til rettighedshaverne
 11. Beslutning om anvendelse af ufordelbare midler
 12. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. pkt. 10.3
 13. Valg af 2 suppleanter for 1 år
 14. Godkendelse af honorar til bestyrelsen
 15. Valg af foreningens revisor
 16. Andre forslag fra bestyrelsen
 17. Forslag fra medlemmerne
 18. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne til dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts, for at de pågældende forslag kan blive fremsat på årets ordinære generalforsamlingen.

Se foreningens generelle politikker


Stemmeret

Hvert PRD medlem har 1 stemme på generalforsamlingen. Medlemmer, der har modtaget vederlag, der samlet er mindre end 1.500 kr. fra PRD de seneste 3 kalenderår, har dog ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Derudover har hvert medlem følgende stemmer afhængig af vederlaget modtaget fra PRD i det foregående kalenderår:

10.000-99.999 kr.: 1 ekstra stemme
100.000-499.999 kr.: 3 ekstra stemmer
500.000-1.000.000 kr.: 5 ekstra stemmer
Over 1 mio. kr.: 10 ekstra stemmer

Se foreningens vedtægter


Bestyrelse

Ethvert medlem kan indstille kandidater til bestyrelsen. Forslag til kandidater skal være bestyrelsen i hænde senest det pågældende års 15. marts, for at de pågældende forslag kan blive fremsat på generalforsamlingen. Sådanne forslag skal meddeles medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af op til 12 medlemmer og 2 suppleanter.

På generalforsamlingen vælges 9 bestyrelsesmedlemmer, således at der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 4 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen kan udpege op til 3 yderligere bestyrelsesmedlemmer og op til 2 observatører. Udpegning af sådanne bestyrelsesmedlemmer og observatører sker for 1 år ad gangen.

Se foreningens bestyrelse


Nyheder