Generalforsamling

Generalforsamlingen er Producent Rettigheder Danmarks (PRD) øverste myndighed.

PRD afholder generalforsamling inden udløbet af april måned for PRD's medlemmer.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel og medlemmers tilmelding skal være modtaget senest 1 uge inden den ordinære generalforsamling. Et PRD medlem må højst være repræsenteret med to personer på generalforsamlingen. Medlemmer kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved interne eller eksterne repræsentanter.

Medlemmer kan stemme elektronisk, hvis de ikke kan møde op til generalforsamlingen. Elektronisk afstemning skal være afsluttet senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Der kan ved hver generalforsamling gives fuldmagt til andre medlemmer. Kun fuldmagter afgivet på en af PRD udformet blanket har gyldighed.

Dagsorden for foreningens ordinære generalforsamling indeholder som minimum følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af årsregnskab og bestyrelsesberetning til godkendelse
 3. Fremlæggelse af budget til orientering
 4. Eventuelle vedtægtsændringer
 5. Beslutning om den generelle politik for fordeling af vederlag til rettighedshaverne
 6. Beslutning om den generelle politik for anvendelse af ufordelbare midler
 7. Beslutning om den generelle investeringspolitik
 8. Beslutning om den generelle politik for fradrag i vederlag til rettighedshaverne
 9. Beslutning om anvendelse af ufordelbare midler
 10. Godkendelse af den årlige gennemsigtighedsrapport
 11. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. pkt. 10.3
 12. Valg af 2 suppleanter for 1 år
 13. Valg af 2 kritiske revisorer
 14. Valg af foreningens revisor
 15. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts, for at de pågældende forslag kan blive fremsat på generalforsamlingen i april.

Se foreningens generelle politikker


Stemmeret

Hvert PRD medlem har 1 stemme på generalforsamlingen, medmindre de rettighedsindtægter, medlemmet samlet har modtaget fra PRD (herunder tidligere foreninger CAB, Filmret og Filmkopi) de foregående 3 år er mindre end 1500 kr.

Derudover har hvert medlem følgende stemmer afhængig af rettighedsindtægter modtaget i det foregående kalenderår: 

10.000-99.999 kr.: 1 ekstra stemme
100.000-499.999 kr.: 3 ekstra stemmer
500.000-1.000.000 kr.: 5 ekstra stemmer
Over 1 mio. kr.: 10 ekstra stemmer

Se foreningens vedtægter


Bestyrelse

Ethvert PRD medlem kan indstille kandidater til bestyrelsen. Kandidaterne kan være både interne og eksterne repræsentanter. Forslag til kandidater skal være bestyrelsen i hænde senest 15. marts det pågældende år.

Bestyrelsen består af 12 medlemmer. På generalforsamlingen i april vælges 9 medlemmer, således at der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 4 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Hvert år vælges 2 suppleanter.

Yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer og op til 2 observatører udpeges for at opnå en bred repræsentation.

Se foreningens bestyrelse


Nyheder