Lovgivning

I Danmark vedtog man den 31. marts 2016 Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret. Loven indeholder en lang række af krav til god ledelse af danske kollektive forvaltningsorganisationer, herunder Producent Rettigheder Danmark (PRD).

For PRD's rettighedsforvaltning betyder lovkravene blandt andet en klar rettighedsoverdragelse ved medlemskab, en årlig generalforsamling, der sikrer mere medlemsindflydelse, og en øget transparens over for både rettighedshavere og offentligheden i form af generelle politikker for fordeling af vederlag og fradrag mv. På hjemmesiden præsenteres også foreningens gennemsigtighedsrapporter.


EU-direktiv

I februar 2014 blev EU-direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsret vedtaget. Direktivet har til formål at harmonisere den kollektive forvaltning af ophavsrettigheder i Europa. Direktivet stiller en række krav til forvaltningsorganisationer om blandt andet transparens og medlemsindflydelse, som skal efterleves i forbindelse med kollektiv forvaltning af rettigheder.

Det er dette direktiv, der nu er implementeret i dansk ret gennem vedtagelse af Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret.


Ophavsretslov

Ophavsretsloven i Danmark indeholder et sæt regler, der yder beskyttelse til ophavsmænd og udøvere for så vidt angår de værker, de har skabt eller fremfører, og til producenter for så vidt angår billed- og lydoptagelser. For AV-producenter er særligt § 67 relevant, idet denne bestemmelse giver film- og videogramproducenter en selvstændig beskyttelse mod eftergørelse og tilgængeliggørelse for almenheden af billedoptagelser.


Aftalelicens

Copydan aftalerne har typisk aftalelicensvirkning, hvilket betyder, at de ikke alene omfatter dem, der er direkte repræsenteret af rettighedsorganisationerne under Copydan, men også omfatter dem, der ikke er repræsenteret af en rettighedsorganisation. PRD fordeler og udbetaler derfor også til rettighedshavere, som ikke umiddelbart har givet os mandater, men som omfattes af aftalelicensen.

På områder hvor det vurderes, at det er umuligt eller meget vanskeligt at indgå individuelle aftaler om brug af indhold, åbner ophavsretsloven op for, at der kan indgås aftaler med aftalelicensvirkning.

Det drejer sig blandt andet om ophavsretslovens:

  • § 13 (eksemplarfremstilling inden for undervisningsvirksomhed)
  • § 17, stk. 3 (optagelse af værker til brug for syns- og hørehandicappede)
  • § 30 a (genanvendelse af DR og TV2s egne arkivproduktioner)
  • § 35 (retransmission m.v.)
  • § 50, stk. 2 (generel aftalelicens)

Se Kulturministeriets aftalelicensgodkendelser


Nyheder