Generelle politikker

Nedenfor ses de aktuelle generelle politikker for Producent Rettigheder Danmark (PRD).

Det følger af Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret og relaterede rettigheder, at generalforsamlingen i PRD beslutter de generelle politikker for:

 • fordeling af vederlag til rettighedshaverne
 • fradrag i vederlag til rettighedshaverne
 • anvendelse af ufordelbare midler
 • investeringspolitik

På PRD's seneste generalforsamling den 28. april 2022 blev der således truffet beslutning om foreningens generelle politikker.

Læs mere om lovgivning


Nyheder

Fordeling af vederlag

Her præsenteres foreningens generelle politik for fordeling af vederlag til rettighedshaverne.

På generalforsamlingen den 27. april 2023 blev det besluttet, at fordeling af vederlag sker efter følgende principper:

 1. Fordeling af vederlag skal ske på baggrund af objektive fordelingsprincipper. PRD må ikke i sin forvaltning af rettigheder og fordeling af rettighedsmidler udøve nogen forskelsbehandling mellem rettighedshavere, men har pligt til at sikre lige vilkår for alle uanset nationalitet, tilhørsforhold m.m.
 2. Indtægter, der hidrører fra et forretningsområde, skal udbetales til de rettighedshavere, hvis produktioner er anvendt på det respektive forretningsområde. PRD’s bestyrelse kan dog inden for de enkelte forretningsområder vælge at begrænse udbetaling af vederlag til udnyttelser på kanaler og/eller platforme, der har en vis udbredelse, såfremt ressourcer, der medgår til at sikre fuld udbetaling på alle kanaler/platforme, ikke står mål med indtægterne på disse områder.
 3. PRD skal som udgangspunkt fordele indtægterne individuelt baseret på fuld rapportering om brugen af produktioner. PRD’s bestyrelse kan dog vælge at fordele vederlag baseret på stikprøverapportering eller anvendelse af et analogt grundlag, såfremt ressourcer, der medgår til at indhente fuld rapportering, ikke står mål med de indtægter, der er til fordeling på området.
 4. PRD’s bestyrelse skal sikre udarbejdelse af konkrete fordelingsregler, som skal være i overensstemmelse med de vedtagne generelle principper for fordeling af vederlag samt vedtægternes § 8.
 5. De konkrete regler for fordeling af vederlag, der besluttes af PRD’s bestyrelse skal være tilgængelige på PRD’s hjemmeside sammen med de af generalforsamlingen vedtagne generelle fordelingsprincipper.

Læs mere om forretningsområder & fordelingsregler


Fradrag i vederlag

Her præsenteres foreningens generelle politik for fradrag i vederlag til rettighedshaverne.

I PRD er der fradrag til henholdsvis administrationsomkostninger og kulturelle midler.

På generalforsamlingen den 27. april 2023 blev det besluttet, at følgende principper finder anvendelse på fradrag til administrationsomkostninger:

 1. Det følger af lov om kollektiv forvaltning, at administrationsomkostninger ikke må overstige de begrundede og dokumenterede omkostninger.
 2. Forud for hvert kalenderår budgetteres det kommende års administrationsomkostninger til forvaltning af rettigheder og rettighedsmidler, som godkendes af bestyrelsen.
 3. De budgetterede administrationsomkostninger fradrages forlods af modtagne vederlag forud for fordeling og udbetaling til rettighedshaverne.
 4. Hovedudlodningen for et royaltyår (2022), som foretages i efterfølgende kalenderår (2023), skal dække alle omkostningerne til administration for kalenderåret (2023).
 5. Administrationsomkostningerne fordeles forholdsmæssigt mellem de enkelte forretningsområder.
 6. Den forholdsmæssige fordeling baseres på et gennemsnit af de to forudgående royaltyår.
 7. Hvis det ved afslutningen af et kalenderår viser sig, at de reelt opgjorte administrationsomkostninger afviger fra det budgetterede, justeres det foretagne fradrag pr. forretningsområde tilsvarende med samme fordelingsnøgle, som blev anvendt ved første fradrag baseret på budget. Fordelingsnøglerne fastfryses således én gang for alle og ændres ikke. Forskydningen i administrationsomkostningerne vil blive reguleret i forbindelse med efterfølgende udlodninger vedrørende samme royaltyår, såfremt det er muligt.
 8. Midler modtaget fra udlandet bidrager ikke til dækning af administrationsomkostninger.

Fradrag til kulturelle midler kan foretages i medlemmernes rettighedsindtægter samt i indtægter, der udbetales til ikke-medlemmer, som modtager rettighedsvederlag fra PRD som følge af licenser udstedt med hjemmel i ophavsretslovens bestemmelser om aftalelicens.

På områder hvor PRD har indgået gensidighedsaftaler med udenlandske forvaltningsorganisationer, kan fradrag til kulturelle midler alene foretages, såfremt dette er direkte hjemlet i aftale med den respektive forvaltningsorganisation.

På generalforsamlingen den 27. april 2023 blev følgende principper for fradrag til kulturelle midler besluttet:

 1. Fradrag til kulturelle midler i ét royaltyår kan maksimalt udgøre 5% af de samlede indtægter vedrørende royaltyåret før.
 2. Fradrag til kulturelle midler foretages på hovedforretningsområderne retransmission (både basiskanaler og kommercielle kanaler), digitale tjenester samt bundling af streamingtjenester.
 3. Tildeling af kulturelle midler baserer sig på konkrete ansøgninger til PRD’s bestyrelse, som skal være modtaget af PRD inden 1. maj 2023. Kun virksomheder/organisationer kan ansøge bestyrelsen om kulturelle midler.
 4. PRD er forpligtet til på sin hjemmeside at oplyse, hvilke organisationer der har modtaget kulturelle midler fra PRD samt beløbets størrelse.
 5. Organisationer, der får godkendt ansøgninger om tildeling af kulturelle midler, forpligter sig til at overholde reglerne i Lov om kollektiv forvaltning samt retningslinjer udstukket af Copydan for anvendelse af kulturelle midler og friholder PRD for ethvert ansvar i relation hertil.

Læs mere om udbetaling


Ufordelbare midler

Her præsenteres foreningens generelle politik for anvendelsen af ufordelbare midler. 

På generalforsamlingen den 27. april 2023 blev det besluttet, at man følger sidste års praksis for forældelse af ufordelbare midler, hvorefter disse forældes 3 år efter udgangen af det år, midlerne vedrører. En sådan forældelse på 3 år er i overensstemmelse med reglerne i Lov om kollektiv forvaltning jf. § 16, stk. 7.

I tiden fra modtagelse af rettighedsmidler og indtil forældelse indtræder, er det PRD’s forpligtelse at sikre, at der iværksættes ihærdige bestræbelser på at finde frem til de enkelte rettighedshavere, så rettighedsmidlerne kan blive udbetalt. Der gennemføres grundig og gentagen søgning efter de rette rettighedshavere bl.a. via internettet, kontakt til samarbejdspartnere i Danmark, kontakt til organisationer i udlandet når der er tale om udenlandske rettighedshavere, samt øvrige relevante tiltag.

Det blev endvidere besluttet, at de rettighedsmidler der fortsat efter den nævnte 3-års periode henstår uudbetalt og dermed ufordelbare anbefales anvendes på følgende måde:

 1. Der foretages en reservation på 10 % dog max. 2 mio. kr. af de ufordelbare og forældede midler, som lægges i en reservefond til imødegåelse af eventuelle berettigede økonomiske krav fra rettighedshavere. Midlerne tages forholdsmæssigt fra de enkelte forretningsområder, men anvendelsen heraf er ikke i øvrigt knyttet til et bestemt rettighedsår eller et bestemt forretningsområde. Reservationen er tænkt som en generel reserve.
 2. Administrationen i PRD er berettiget til at foretage udbetalinger fra reserven til rettighedshavere, der har et berettiget økonomisk krav mod PRD. Er administrationen i tvivl om berettigelsen af et økonomisk krav fra en rettighedshaver, er administrationen forpligtet til at inddrage PRD’s bestyrelse i behandlingen heraf.
 3. Indestående på reservefonden kan aldrig overstige 5 mio. kr. Såfremt det samlede indestående udgør 5 mio. kr., foretages således ikke yderligere reservationer i de forældede midler.
 4. Den resterende andel af de forældede midler allokeres til re-fordeling inden for de forretningsområder, som rettighedsmidlerne hidrører fra.
 5. De refordelte rettighedsmidler kommer til udbetaling i forbindelse med førstkommende hovedudbetaling på det forretningsområde, rettighedsmidlerne vedrører.

Læs mere om udbetaling


Investeringspolitik

Her præsenteres foreningens generelle investeringspolitik.

På generalforsamlingen den 23. april 2023 blev det besluttet, at følgende principper finder anvendelse på investering af rettighedsmidler:

 1. Rettighedsmidler som indestår i PRD placeres på bankskonti eller på PRDs skattekonto hos SKAT
 2. Der foretages ingen investeringer

Læs mere i foreningens rapporter