Vedtægter

Producent Rettigheder Danmark (PRD)

CVR 15393335

Hent PRD vedtægter (pdf)


§1: Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Producent Rettigheder Danmark, herefter Foreningen. Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn.

1.2 Foreningen er en sammenslutning af de tidligere foreninger CAB, FILMKOPI og FILMRET med sidstnævnte som den fortsættende forening under navnet Producent Rettigheder Danmark.

§2: Formål

2.1 Foreningen er en non-profit forening til forvaltning af ophavsrettigheder på vegne af film- og tv-producenter mv., herunder viderefordeling af ophavsretlige vederlag modtaget fra Copydan foreninger.

§3: Medlemskab

3.1 Som medlem af Foreningen kan optages film- og tv-producenter og andre AV-producenter, film- og tv-distributører og andre individuelle eller kollektive indehavere af producentrettigheder til film, tv og andre audiovisuelle produktioner, hvad enten der er tale om erhvervede ophavsrettigheder eller rettigheder i henhold til ophavsretslovens § 67. Broadcastere og streamingtjenester kan ikke optages som medlemmer. Indehavere af producentrettigheder skal på Foreningens forlangende fremsende dokumentation for de producentrettigheder, de ejer eller repræsenterer.

3.2 Medlemmerne skal overholde Foreningens vedtægter og de beslutninger, der træffes af Foreningens kompetente organer.

3.3 Et medlem er forpligtet til at meddele Foreningen alle oplysninger, af betydning for rettighedsforvaltningen, som Foreningen begærer herunder i det omfang det følger af lovgivningen.

§4: Indmeldelse

4.1 Medlemskab af Foreningen opnås, når Foreningen har godkendt en underskrevet medlemserklæring. Før en medlemserklæring kan godkendes af Foreningen, skal ansøgeren have angivet fornødne oplysninger, der kan identificere ansøgeren i forhold til skattemyndighederne, og oplysninger om eventuelt medlemskab af tilsvarende foreninger i udlandet.

4.2. Medlemmer som før 27. juni 2017 var medlem af CAB, FILMRET og FILMKOPI er automatisk medlemmer af Foreningen.

§5: Udmeldelse

5.1 Medlemskab af Foreningen kan opsiges skriftligt med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

§6: Samarbejde med andre organisationer

6.1 Foreningen samarbejder med andre foreninger og forvaltningsorganisationer inden for Foreningens formål, bl.a. organisationer, der repræsenterer musikproducenter.

§7: Mandater

7.1 Foreningen administrerer rettigheder i henhold til de individuelle mandater, som fremgår af de enkelte medlemserklæringer. Foreningen kan overlade forvaltningen af disse rettigheder og aftaler eller dele heraf til andre organisationer, herunder foreninger under Copydan.

7.2 Medlemmerne kan i medlemserklæringerne vælge at opdele overdragelsen af rettighederne i medfør af pkt. 7.1 i en eller flere forvaltningskategorier og i et eller flere territorier. På samme måde kan medlemmer efter indmeldelsen vælge at trække overdragelsen af rettighederne i henhold til medlemserklæringen tilbage inden for en eller flere forvaltningskategorier og et eller flere territorier. Tilbagetrækningen skal ske skriftligt med 6 måneders varsel med virkning fra udgangen af et kalenderår.

7.3 I det omfang Foreningen erhverver ret til fra medlemmer at forvalte rettigheder uden for Danmark, er Foreningen forpligtet til gennem gensidighedsaftaler med udenlandske organisationer eller på anden måde, herunder via Copydan-foreningerne, at søge at opkræve vederlag i andre lande.

§8: Principper for vederlagsfordeling

8.1 Inden for rammerne af den af generalforsamlingen besluttede generelle politik for fordeling af vederlag vedtager Foreningens bestyrelse fordelingsplaner for de forskellige administrerede rettighedskategorier, hvor det fastsættes, hvordan indkomne vederlag fordeles til rettighedshaverne, herunder fordelingsnøgler, regler om fradrag til begrundede og dokumenterede administrationsomkostninger, fradrag til hensættelser til vederlagskrav fra rettighedshavere, anvendelse af forældede ufordelbare midler og fradrag til kulturelle formål efter generalforsamlingens bestemmelse. Vederlag fordeles omhyggeligt og nøjagtigt. Vederlagskrav mod Foreningen skal være baseret på dokumentation om repræsentation, overførselsbestemmelser i kontrakter mv., der på Foreningens forlangende skal fremsendes. En rettighedshaver er ikke berettiget til vederlag, hvis brugen ifølge fordelingsplanen falder uden for vederlagsfordelingen. Tvister vedrørende konkurrerende krav afgøres ikke af Foreningen. Foreningen kan tilbageholde omtvistede vederlag, indtil en endelig løsning er fundet.

8.2 Der skal i videst muligt omfang foretages individuel fordeling blandt rettighedshaverne af de vederlag, som foreningen modtager til forvaltning. Det betyder, at fordelingen så vidt muligt skal afspejle omfanget af den faktiske brug af produktionerne mv., herunder på basis af fuld rapportering, stikprøverapportering, analog anvendelse af data eller på anden måde. Foreningen har pligt til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at identificere og lokalisere berettigede rettighedshavere.

8.3 I det omfang de indkomne midler er opkrævet i henhold til ophavsretslovens bestemmelser om aftalelicens, fordeler Foreningen rettighedsvederlag til alle rettighedshavere uanset medlemskab af Foreningen, jf.  8.1 og 8.2.

8.4 I kraft af indgåede gensidighedsaftaler med udenlandske organisationer, herunder gennem Copydan, skal Foreningen aktivt medvirke til, at udenlandske rettighedshavere modtager vederlag gennem udlodninger efter den gældende fordelingsplan.

8.5 Vederlag afregnes til rettighedshaverne hurtigst muligt og senest 9 måneder efter udgangen af det kalenderår, hvor vederlaget er opkrævet, medmindre der i overensstemmelse med lovgivningen er objektive grunde, der hindrer dette. Vederlag modtaget fra udenlandske organisationer fordeles senest 6 måneder efter beløbets modtagelse.

8.6 Enhver rettighedshaver er berettiget til at gøre indsigelser mod fordelingen af rettighedsvederlag inden for en periode på tre måneder efter rettighedshaveren har haft mulighed for at gøre sig bekendt med fordelingen.

§9: Generalforsamlingen

9.1 Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed.

9.2 Foreningen afholder ordinær generalforsamling inden udløbet af april måned.

9.3 Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved elektronisk meddelelse til hvert enkelt medlem. Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen afvikles helt eller delvis ved anvendelse af elektroniske medier.

9.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsesberetning til godkendelse
 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Godkendelse af den årlige gennemsigtighedsrapport
 5. Fremlæggelse af budget til orientering
 6. Eventuelle vedtægtsændringer
 7. Beslutning om den generelle politik for fordeling af vederlag til rettighedshaverne
 8. Beslutning om den generelle politik for anvendelse af ufordelbare midler
 9. Beslutning om den generelle investeringspolitik
 10. Beslutning om den generelle politik for fradrag i vederlag til rettighedshaverne
 11. Beslutning om anvendelse af ufordelbare midler
 12. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. pkt. 10.3
 13. Valg af 2 suppleanter for 1 år
 14. Godkendelse af honorar til bestyrelsen
 15. Valg af foreningens revisor
 16. Andre forslag fra bestyrelsen
 17. Forslag fra medlemmerne
 18. Eventuelt

9.5 Dagsorden, forslag fra bestyrelsen, forslag fra medlemmerne og opstillede kandidater skal meddeles medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Bilag til øvrige dagsordenspunkter skal meddeles medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

9.6 Forslag fra medlemmerne til dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts, for at de pågældende forslag kan blive fremsat på årets ordinære generalforsamlingen. Sådanne forslag skal meddeles medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

9.7 Et medlems tilmelding til generalforsamlingen skal være modtaget senest 1 uge inden generalforsamlingen. Hvert medlem må højst være repræsenteret med to personer på generalforsamlingen. Navnet på repræsentanten eller repræsentanterne skal meddeles inden tilmeldingsfristens udløb.

9.8 Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes elektronisk med mindst 4 ugers varsel, når bestyrelsen finder det formålstjenligt, eller når det forlanges af mindst en tredjedel af medlemmerne. Pkt. 9.7 finder tilsvarende anvendelse.

9.9 Uanset om, generalforsamlingen afvikles elektronisk, kan medlemmer kan stemme elektronisk. Elektronisk afstemning skal være afsluttet senest 1 uge inden generalforsamlingen.

9.10 Et medlem kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved en ekstern repræsentant. Der kan ved hver generalforsamling gives fuldmagt til andre medlemmer eller til en ekstern repræsentant. Kun fuldmagter afgivet på en af Foreningen udformet blanket har gyldighed. Meddelelse om, hvilke medlemmer der repræsenteres ved fuldmægtig, skal sammen med navnet på fuldmægtigen gives senest ved tilmelding til generalforsamlingen. En fuldmagt kan ikke have gyldighed for mere end én generalforsamling.

9.11 I indkaldelser til ekstraordinære generalforsamlinger skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling anføres.

9.12 Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen. Medlemmer, der har modtaget vederlag, der samlet er mindre end 1.500 kr. fra foreningen de seneste 3 kalenderår, har dog ikke stemmeret på generalforsamlingen.

9.13 Derudover har hvert medlem følgende stemmer afhængig af vederlaget modtaget fra Foreningen i det foregående kalenderår:

10.000-99.999 kr.: 1 ekstra stemme
100.000-499.999 kr.: 3 ekstra stemmer
500.000-1.000.000 kr.: 5 ekstra stemmer
Over 1 mio. kr.: 10 ekstra stemmer 

Ved valg af det første bestyrelsesmedlem på den ordinære generalforsamling, jf. pkt. 10.3, stemmes der med den i pkt. 9.12 nævnte stemmevægt. Ved alle andre valghandlinger, herunder valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, stemmes der med den i pkt. 9.12 og 9.13 nævnte stemmevægt.  Nye medlemmer, der indtræder i Foreningen, har stemmeret på grundlag af vederlag modtaget fra Foreningen i det foregående kalenderår som ikke-medlem.

9.14 Alle anliggender bortset fra ændring af vedtægterne afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Ændring af vedtægterne kan kun foretages, når mindst tre fjerdedele af de stemmeberettigede medlemmerne er repræsenteret, og to tredjedele af de afgivne stemmer stemmer for de foreslåede vedtægtsændringer. Er tre fjerdedele af de stemmeberettigede medlemmerne ikke repræsenteret, men stemmer to tredjedele af de afgivne stemmer for forslaget, indkalder bestyrelsen til en ny, ekstraordinær generalforsamling med angivelse af de foreslåede vedtægtsændringer. Vedtægtsændringerne kan på denne generalforsamling vedtages, såfremt to tredjedele af de på generalforsamlingen afgivne stemmer stemmer herfor.

§10: Bestyrelsen

10.1 Ethvert medlem kan indstille kandidater til bestyrelsen. Forslag til kandidater skal være bestyrelsen i hænde senest det pågældende års 15. marts, for at de pågældende forslag kan blive fremsat på generalforsamlingen. Sådanne forslag skal meddeles medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

10.2 Valgbar til bestyrelsen er interne og eksterne repræsentanter for indehavere af producentrettigheder.

10.3 Bestyrelsen består af op til 12 medlemmer og 2 suppleanter. På generalforsamlingen vælges 9 bestyrelsesmedlemmer, således at der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 4 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Der tilstræbes den bredest mulige repræsentation blandt de forskellige kategorier af producenter og udnyttelsesrettigheder. Et medlem kan kun have én intern repræsentant i bestyrelsen. Såfremt der ikke opstilles det tilstrækkelige antal kandidater til disse bestyrelsesposter, kan generalforsamlingen vælge en bestyrelse der består af færre end 9 medlemmer.

10.4 Bestyrelsen varetager Foreningens tilsynsfunktion. Bestyrelsen er tildelt de beføjelser, der fremgår af § 6, stk. 5, nr. 6-9, i lov om kollektiv forvaltning af ophavsret vedrørende risikostyringspolitik, optagelse af lån mv. Bestyrelsen udpeger Foreningens repræsentanter i Copydan-bestyrelser mv.

10.5 Et bestyrelsesmedlem skal straks udtræde af bestyrelsen, såfremt (1) medlemmet repræsenterer andre organisationer eller enheder på en sådan måde, at der kan rejses tvivl om, hvorvidt der måtte være en interessekonflikt i forhold til Foreningen, eller (2) medlemmet undlader at efterkomme et af bestyrelsen lovligt udstedt påbud eller på afgørende måde modarbejder Foreningens virksomhed og interesser. I medfør af nr. 1-2 kan bestyrelsen med to tredjedeles flertal blandt de bestyrelsesmedlemmer, der deltager i afstemningen, beslutte at ekskludere et bestyrelsesmedlem. Det pågældende bestyrelsesmedlem skal opfordres til at fremføre sine synspunkter, men deltager ikke i afstemningen.

10.6 Får et bestyrelsesmedlem varigt forfald, afløses denne af en suppleant. Suppleanten er i så fald bestyrelsesmedlem indtil førstkommende generalforsamling.

10.7 Bestyrelsen vælger selv sin bestyrelsesleder og vicebestyrelsesleder. Bestyrelseslederen og vicebestyrelseslederen vælges for et år ad gangen. En bestyrelsesleder kan højst vælges 8 år i træk.

10.8 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, herunder bestemmelser vedrørende tavshedspligt.

10.9 Bestyrelsen kan udarbejde regler om konflikthåndtering.

10.10 Bestyrelsen kan udpege op til 3 yderligere bestyrelsesmedlemmer og op til 2 observatører. Udpegning af sådanne bestyrelsesmedlemmer og observatører sker for 1 år ad gangen. Der kan fx udpeges repræsentanter for organisationer, der repræsenterer udenlandske producentorganisationer, som Foreningen har repræsentationsaftaler med, ligesom der ved udpegelsen kan tages hensyn til et ønske om at afspejle det antal rettighedshavere, en organisation, repræsenterer og/eller for at opnå en bred repræsentation af forskellige grupper af rettighedshavere, herunder kategorier af rettighedshavere, som ellers ikke er repræsenteret i bestyrelsen.

10.11 Bestyrelsen holder minimum 2 møder om året og i øvrigt så ofte, som det forlanges af bestyrelseslederen eller 2 af bestyrelsens øvrige medlemmer. Bestyrelseslederen er ligeledes forpligtiget til at indkalde til bestyrelsesmøde, hvis direktøren eller Foreningens revisor begærer det. Bestyrelsesmøder kan afvikles helt eller delvis ved anvendelse af elektroniske medier efter bestemmelser, som fastsættes nærmere i bestyrelsens forretningsorden.

10.12 Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske senest 14 dage før mødet. I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsesmøder dog indkaldes telefonisk med 7 dages varsel.

10.13 For at bestyrelsen skal være beslutningsdygtig, kræves det, at mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret. Repræsentation kræver tilstedeværelse, elektronisk deltagelse eller afgivelse af skriftlig fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem, der er repræsenteret på mødet. Beslutninger i bestyrelsen afgøres ved almindelig stemmeflerhed, jævnfør dog pkt. 10.5. I tilfælde af stemmelighed er bestyrelseslederens stemme afgørende.

10.14 Bestyrelsen kan fastsætte et vederlag for bestyrelsesmedlemmernes arbejde, der skal godkendes af generalforsamlingen.

10.15 Der udarbejdes referat af bestyrelsesmøderne, og referatet udsendes til bestyrelsesmedlemmerne.

10.16 Bestyrelsen kan beslutte at udpege et forretningsudvalg for hver forvaltningskategori eller til andre konkrete formål. Forretningsudvalget har ikke beslutningskompetence, men kan udarbejde indstillinger til bestyrelsen.

§11: Habilitet og erklæring om interessekonflikt

11.1 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, hvis medlemmet har en interessekonflikt som generelt defineret i dansk lovgivning.

11.2 Medlemmer af bestyrelsen afgiver hvert år en individuel erklæring om interessekonflikter mv., der indeholder de lovpligtige oplysninger. Erklæringen skal være direktøren i hænde senest 3 måneder efter afslutningen af et regnskabsår. Generalforsamlingen skal informeres om indholdet af erklæringen.

11.3 Direktøren skal hvert år afgive en individuel erklæring om interessekonflikter mv., der indeholder de lovpligtige oplysninger. Erklæringen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder efter afslutningen af et regnskabsår. Generalforsamlingen skal informeres om indholdet af erklæringen.

§12: Klageadgang

12.1 Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer og procedurer vedrørende klagebehandling. Retningslinjerne skal være tilgængelige på foreningens hjemmeside.

§13: Administration og tegningsret

13.1 Bestyrelsen ansætter en direktør og udarbejder en instruks for direktøren. Alternativt skal bestyrelsen indgå aftale med et administrationsselskab, i hvilket tilfælde ordet “direktør” skal forstås som “administrationsselskabets direktør” i vedtægterne som helhed.

13.2 Direktøren varetager den daglige drift af Foreningen.

13.3 Foreningen tegnes af bestyrelseslederen eller vicebestyrelseslederen i forening med direktøren. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§14: Foreningens formue og hæftelse

14.1 Foreningen har ingen formue. 

14.2 Medlemmerne hæfter ikke for Foreningens forpligtelser over for tredjemand.

§15: Regnskab

15.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

15.2 Foreningens regnskab og gennemsigtighedsrapport skal revideres af en statsautoriseret revisor. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god regnskabsskik.

§16: Budget

16.1  Bestyrelsen fastsætter et årligt budget.

§17: Eksklusion

17.1 Såfremt et medlem ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til disse vedtægter, indleder konkursbehandling eller oparbejder et efter bestyrelsens vurdering for stort mellemværende med Foreningen, eller undlader at efterkomme et af bestyrelsen lovligt udstedt påbud, eller på afgørende måde modarbejder Foreningens virksomhed og interesser, kan bestyrelsen beslutte at ekskludere medlemmet fra Foreningen medmindre medlemmet efter at være gjort behørigt opmærksom på misligholdelsen berigtiger forholdet inden for 14 dage på en for bestyrelsen tilfredsstillende måde.

17.2 Det pågældende medlem skal senest samtidig med indkaldelsen af bestyrelsesmødet særskilt underrettes skriftligt om forslaget og have mulighed for at fremføre sine synspunkter over for bestyrelsen, før denne træffer beslutning om eksklusionsforslaget.

17.3 Et medlem kan vælge at indbringe en eksklusion for Foreningens førstkommende generalforsamling. Dette har ikke opsættende virkning.

17.4 Uanset eksklusion bevarer medlemmet sin ret til at modtage eventuelle rettighedsvederlag. Eksklusionen fritager ikke det ekskluderede medlem for at opfylde sine forpligtelser over for Foreningen indtil det tidspunkt, medlemmet selv kunne være udtrådt med vedtægtsmæssigt varsel.

§18: Opløsning

18.1 Opløsning af Foreningen kan ske gennem vedtagelse på en generalforsamling med et flertal på fire femtedele af de afgivne stemmer. Efter at Foreningen har udredt alle forpligtelser i forhold til rettighedshaverne og andre fordringshavere, realiseres værdierne, og nettoprovenuet deles mellem medlemmerne i forhold til de fordelingsnøgler, der er aftalt for udbetaling af midler.

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 8. maj 2023, jf. vedtægternes pkt. 9.13.


Nyheder