Udbetaling

Producent Rettigheder Danmark (PRD) forvalter tv- og filmrettigheder på vegne af producenter og distributører. Rettighederne for udnyttelse i Danmark licenseres gennem Copydan, og PRD viderefordeler rettighedsindtægterne til danske såvel som udenlandske indehavere af producentrettigheder samt viderefordeler til foreningens udenlandske samarbejdspartnere.

PRD modtager og viderefordeler herudover rettighedsindtægter fra udenlandske forvaltningsorganisationer for retransmission af danske tv- og filmproduktioner udenfor Danmark, samt lignende forretningsområder. 

Marts udbetaling
I marts foretages en mindre opfølgende udbetaling på tværs af alle områder med undtagelse af udland.

Juni udbetaling
Rettighedsindtægter for følgende forretningsområder udbetales i juni:

 • Retransmission basis (REB)
 • Retransmission kommerciel (REK)
 • Film i undervisningen (FIU)
 • Udland

September udbetaling
Rettighedsindtægter for følgende forretningsområder udbetales i september:

 • Tv i undervisningen (TVU)
 • DR Arkiv (DRA)
 • Udland

December udbetaling
Rettighedsindtægter for følgende forretningsområder udbetales i december:

 • Digitale tjenester (DIG)
 • Blanke medier (BME)
 • Tv til offentlig visning (TVO)
 • Udland

Både i juni, september og december foretages opfølgende udbetalinger for tidligere royaltyår.

Udbetaling på de enkelte forretningsområder sker på baggrund af foreningens fordelingsprincipper

Læs mere om forretningsområder & fordelingsregler


Fradrag

Filmret ApS administrerer PRD og er ansvarlig for forvaltningen. Omkostninger til forvaltning af rettigheder og fordeling af rettighedsindtægter fradrages i forbindelse med udbetaling til rettighedshaverne. Filmret ApS fakturerer således medlemmer og rettighedshavere administrationsomkostningerne knyttet til forvaltningen.

For royaltyåret 2019 (rettighedsindtægter udbetalt i 2020) er administrationsprocenten sat til 5 % baseret på et omkostningsbudget udarbejdet af Filmret ApS og godkendt af PRD’s bestyrelse. Administrationsprocenten for rettighedsindtægter fra royaltyåret 2018 var 6 % og fra royaltyåret 2017 8,5 %. For royaltyår 2016 og tidligere år var administrationsprocenten 10 %.

Ud over omkostninger til forvaltning kan der ske fradrag til kulturelle midler, såfremt PRD’s generalforsamling beslutter det. I 2019 godkendte PRD’s generalforsamling den generelle politik for fradrag til kulturelle midler, og bestyrelsen godkendte efterfølgende et fradrag på i alt 12,04 mio. kr. baseret på ansøgninger fra henholdsvis Producentforeningen og RettighedsAlliancen.

Kontingentbidrag til Producentforeningen 
PRD's udbetaling til medlemmer af brancheorganisationen Producentforeningen 
fratrækkes et kontingentbidrag til Producentforeningen. Kontingentbidraget overføres automatisk og vil fremgå af PRD's udbetalingsbilag. Har du spørgsmål til kontigentbidraget kontaktes Producentforeningens sekretariat via info@pro-f.dk eller +45 33862880.


Skat

Alle udbetalinger til danske rettighedshavere indberettes til SKAT.


Bekræft rettigheder via login

Producenter, distributører og øvrige indehavere af producentrettigheder skal bekræfte deres rettigheder overfor PRD for de aktuelle royalty- og udbetalingsperioder. Registration Denmark (REDK) foretager al registrering og databehandling for PRD, når rettighederne skal bekræftes. Bekræftelse af rettigheder sker både via login og via mail afhængigt af forretningsområde.

PRD har samlet de tre tidligere login sider (CAB, Filmkopi og Filmret) under ét login - Mit PRD. Login siden giver overblik over rettigheder, værkliste, fordeling og udbetaling mm. Ikke alle PRD's forretningsområder er tilgængelige online endnu, men vi udvikler løbende både vores interne administrationssystem og login. På sigt er det målet, at information om alle forretningsområder og udbetalinger vil være tilgængelig online.

Har du spørgsmål til login og bekræftelse af rettigheder, er du meget velkommen til at kontakte os.


PRD's værkliste over ukendte rettigheder

Via login får man som rettighedshaver og PRD medlem adgang til PRD’s værkliste over ukendte rettigheder. Listen indeholder både danske og udenlandske produktioner, hvor det ikke har været muligt at identificere rettighedshaverne. En opdateret liste over ukendte rettigheder sendes altid sammen med aktuel udbetalingsinformation til fx udenlandske rettighedshavere og samarbejdspartnere. Danske såvel som udenlandske rettighedshavere kan på baggrund af listen oplyse om de er indehavere af producentrettighederne til et eller flere værker.

Har du spørgsmål til PRD's værkliste over ukendte rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.


Forældede rettighedsindtægter

Rettighedsindtægter, der ikke har kunnet udbetales inden for en frist på 3 år efter udgangen af det år, indtægterne vedrører forældes. Det er generalforsamlingen, der træffer beslutning om anvendelse af forældede midler.

Læs mere om generalforsamlingen


Forsinkelser

Fordeling og udbetaling skal ifølge Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret gennemføres senest 9 måneder efter opkrævningsåret, medmindre der er objektive grunde til hinder herfor. PRD kan af forskellige årsager blive forsinket i at foretage fordeling og udbetaling indenfor den planlagte eller lovmæssige frist.

Forsinkelse på grund af databehandling
På det digitale område som fx Start Forfra og Catch Up, er det p.t. ikke muligt at færdiggøre arbejdet med behandling af rapporteringsdata inden for fristen på 9 måneder efter opkrævningsårets udgang. Mængden af data, der skal behandles, er meget stor og kræver betydelige ressourcer med henblik på at sikre korrekt individuel fordeling. Udbetaling af rettighedsindtægter for digitale tjenester foretages derfor med nogle måneders forsinkelse i december. 

Forsinkelse på grund af forhandlinger
Nogle forretningsområder som fx Tv til søfarende, afventer beslutning i PRD om, hvordan disse rettighedsindtægter skal fordeles imellem organisationerne. Først når disse delingsforhandlinger er på plads, kan der ske individuel fordeling og efterfølgende udbetaling af rettighedsindtægterne på de aktuelle områder.


Indsigelser

Enhver rettighedshaver er berettiget til at gøre indsigelser mod fordelingen af rettighedsindtægter inden for en periode på tre måneder efter fordelingen. Krav mod PRD skal være baseret på dokumentation om repræsentation, overførselsbestemmelser i kontrakter mv. En rettighedshaver har ikke krav på udbetaling, hvis brugen ifølge fordelingsreglerne falder uden for indtægtsfordelingen.

Læs mere om klageprocedure

Tvister vedrørende konkurrerende krav afgøres ikke af PRD. I tilfælde af at flere rettighedshavere samlet gør krav på mere end 100% af rettighederne til en produktion, vil værket gå i konflikt. De implicerede parter vil blive bedt om at afklare, hvordan rettighederne fordeler sig, således at udbetaling kan ske til rette rettighedshaver. Forvaltningen løser ikke rettighedskonflikter, men bistår parterne med faktuelle oplysninger til brug for parternes håndtering af sagen, og kan eventuelt tilbageholde omtvistede rettighedsindtægter, indtil en endelig løsning er fundet.

Læs mere om rettighedskonflikter


Login

PRD login giver medlemmer og indehavere af producentrettigheder overblik over deres værker, rettigheder, fordelings- og udbetalingsdetaljer. 

PRD medlemmer og rettighedshavere får direkte besked via mail, når deres rettigheder skal bekræftes i forbindelse med fordeling og udbetaling af rettighedsindtægterne for en aktuel periode.


Nyheder