Persondatapolitik

Producent Rettigheder Danmark (PRD)

Hent PRD persondatapolitik (pdf)


Persondatapolitik

Producent Rettigheder Danmark (herefter kaldet Foreningen) benytter og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondatapolitik.

Personlige oplysninger forstås i denne persondatapolitik som personhenførbare oplysninger, der kan bruges til at identificere en person. Dette kan blandt andet være fornavn, efternavn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer, ID nummer eller tilsvarende. Oplysningerne kan både være relateret til private enkeltpersoner eller kontaktpersoner i professionelt regi.

Foreningen respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personlige oplysninger, som vi modtager og registrerer. 

Formål med indsamling, opbevaring og behandling af data

Foreningens primære formål er at forvalte ophavsrettigheder på vegne film- og tv-producenter mv., herunder viderefordele rettighedsmidler modtaget fra Copydan. I forbindelse hermed indsamler og behandler vi data til brug for udbetaling af rettighedsmidler og varetagelse af medlemmernes interesser i relation til rettighedsforvaltningen. Vi indsamler endvidere data for at overholde gældende lovgivning og varetagelse af andre legitime interesser (fx EU’s databeskyttelsesforordning).

Foreningen indsamler, registrerer, opbevarer og behandler udelukkende personoplysninger, som benyttes til dette formål.

Foreningen benytter ikke indsamlet data eller personhenførbar data i markedsføringsøjemed. Såfremt Foreningen ønsker at benytte oplysninger/data som led i markedsføring, vil du forinden blive bedt om at give dit samtykke hertil.

Hvilke oplysninger indsamler vi og hvordan?

Under henvisning til formålet med indsamling af personhenførbare oplysninger, indsamler Foreningen nedenstående oplysninger. Vi indsamler kun den information der er nødvendig for at kunne varetage de registreredes interesser.

Størstedelen af oplysningerne indsamles direkte fra de enkelte personer/virksomheder. Desuden henter og registrerer Foreningen data fra offentligt tilgængelige krediteringslister samt fra vores samarbejdspartnere.

Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger:

 • Rettighedsoversigt
 • Navn
 • Stillingsbetegnelse
 • Selskabsnavn
 • CVR Nr.
 • Afdeling
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse
 • Bankkontooplysninger
 • Personnummer
 • ID nummer
 • Oplysninger om tidligere udlodninger
 • Brugernavn
 • Adgangskode

Som medlem og rettighedshaver kan du på vores medlemsportal se, hvilke oplysninger vi har registreret om dig eller den virksomhed, du repræsenterer. Hvis du ønsker at ændre, slette eller tilføje oplysninger, skal du sende os en mail.

Hvis ikke du har et medlemslogin hos os, kan du få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig eller den virksomhed, du repræsenterer, ved at sende os en mail på info@producentrettigheder.dk.

Lovgrundlag

Medlemmer: Vores databehandling sker for at opfylde vores kontrakt, således at vi kan opfylde de forpligtelser, der følger af medlemserklæringen, hvor du/den rettighedshaver, du repræsenterer, har givet PRD mandat til at varetage dine interesser som rettighedshaver, herunder forestå udbetaling.

Andre rettighedshavere: for andre rettighedshavere er det juridiske grundlag for vores behandling den retlige forpligtelse vi har i henhold til ophavsretslovens bestemmelser om aftalelicens, hvorefter vi skal forestå udbetaling også til rettighedshavere, som ikke er medlemmer hos os.

I andre sammenhænge, fx når vi modtager personhenførbare oplysninger om produktioner, der har været vist på tv, er det juridiske grundlag enten indgåede aftaler eller den legitime interesse, vi har i at kunne efterleve ophavsretslovens bestemmelser om aftalelicens og sikre korrekt forvaltning af ophavsrettigheder.

Når du modtager vores nyhedsbrev er det juridiske grundlag dit samtykke. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse af dit samtykke påvirker dog ikke behandlingen forud for tilbagekaldelsen af samtykket.

I forhold til iværksættelse og vedligeholdelse af sikkerhedsforanstaltninger er foreningens juridiske grundlag for behandling lovgivning om interesseafvejning, idet foreningen har en legitim interesse i sikring af sin hjemmeside og systemer mod f.eks. hackerangreb.

Vores indsamling, anvendelse, videregivelse, overdragelse og lagring af oplysninger i henhold til ovenstående formål fortages i overensstemmelse med til enhver tid gældende lovgivning på området, herunder principperne for behandling af personoplysninger.

Ajourføring af oplysninger

En forudsætning for at kunne varetage rettighedshavernes interesser i henhold til det beskrevne formål og sikre kvalitet i vores ydelser er, at vi til enhver tid har korrekte og fyldestgørende oplysninger om dig eller den virksomhed du repræsenterer. Det påhviler til enhver tid rettighedshaveren at holde foreningen ajour med de relevante oplysninger.

Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget eller slettet. Vedrører oplysningerne den virksomhed, som du repræsenterer, forbeholder vi os ret til at kontakte din virksomhed med henblik på at få bekræftet ændringen.

Foreningen har pligt til at svare på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter din henvendelse.

Hvem videregiver vi oplysninger til?

Information og data videregives kun til interne afdelinger & betroede samarbejdspartnere, herunder fx

 • Revisorer, advokater og eventuelle andre, som rådgiver foreningen
 • SKAT

Information og data videregives alene med det formål at varetage interesserne for den virksomhed, du repræsenterer eller dine interesser i henhold til det beskrevne formål. Foreningen kan endvidere blive pålagt at videregive oplysninger til tredjepart, hvor loven kræver det. 

I forbindelse med udsendelse af nyhedsmails bruger vi tjenesten MailChimp, som udbydes af The Rocket Science Group, LLC, og som er hjemmehørende i USA. MailChimp opbevarer og behandler således oplysninger om navn og mailadresser for os i forbindelse med udsendelse af nyhedsmails. MailChimp er tilknyttet Kommissionens Privacy Shield ordning.

Foreningen deler ikke i øvrigt personhenførbar data med udlandet, hverken indenfor eller udenfor EU, uden dit kendskab. I de tilfælde hvor Foreningen deler data med udlandet, er der truffet fornødne foranstaltninger for at sikre data bedst muligt.

Hvordan beskytter vi dine oplysninger?

Foreningen har truffet fysiske og tekniske foranstaltninger for at beskytte alle personhenførbare oplysninger. Vi har desuden vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser, foranstaltninger og adgangsrettigheder, der beskytter dine data mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I tilfælde af utilsigtet brud på foreningens sikkerhedssystemer, bliver alle involverede parter informeret direkte.

Hvor længe opbevarer vi dine data?

Foreningen opbevarer data, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål. Vi har interne regler og sletteprocedurer, således at data slettes, når den ikke længere er nødvendig at opbevare. Af hensyn til det beskrevne formål, opbevarer Foreningen dog en stor del af dataene, fx informationer om produktioner, tidsubegrænset.

Hvis du som kontaktperson repræsenterer en virksomhed, og du ikke længere ønsker at være registreret som repræsentant for denne, beder vi dig sende en mail til os med oplysninger om den nye kontaktperson. Vi forbeholder os ret til at kontakte din virksomhed med henblik på at få bekræftet ændringen.

Særligt vedr. behandling af personoplysninger ifm. jobansøgninger

Hvis du sender en ansøgning ifm. en af PRD opslået stilling eller hvis du sender en uopfordret ansøgning til PRD behandler vi dine oplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Oplysningerne vil kun blive brugt internt i PRD i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Dog kan vi efter aftale med dig gemme og behandle oplysningerne i forbindelse med besættelse af andre eller fremtidige stillinger. Det vil kun være de personer, der er direkte involveret i rekrutteringen, der vil have adgang til oplysningerne. Oplysningerne vil ikke blive delt med andre.

Formålet med vores behandling af oplysningerne er at besætte den opslåede stilling eller at behandle din uopfordrede ansøgning, og behandlingen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt) og f (interesseafvejning, idet vi har en legitim interesse i at behandle ansøgninger og besætte stillingen med en passende kandidat). Hvis du indsender følsomme oplysninger, behandler vi disse oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f og artikel 6, stk. 1, litra f.

Hvis du ikke bliver ansat, sletter vi dine oplysninger senest 3 måneder efter afslagsdatoen, medmindre du har givet samtykke til, at vi opbevarer dem i længere tid, eller der forinden er opstået et sagligt behov for at opbevare dem i længere tid. Formålet med denne opbevaring er at kunne dokumentere, at rekrutteringsforløbet er sket sagligt og lovligt.

Dine rettigheder

Du har - med lovens begrænsninger – visse rettigheder i forhold til behandling af personoplysninger, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset omfanget af oplysninger og ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for foreningen (og dem vi har indhentet fra andre aktører). Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til data-portabilitet, kan du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til ovenstående persondatapolitik eller ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på info@producentrettigheder.dk.

Klagemulighed

Ønsker du at sende en klage over behandlingen af dine oplysninger og data, kan du rette henvendelse til info@producentrettigheder.dk eller pr. brev til: Producent Rettigheder Danmark, Bernhard Bangs Allé 29, 2000 Frederiksberg.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Fuld information på den dataansvarlige;
Producent Rettigheder Danmark (PRD)
Bernhard Bangs Allé 29
DK-2000 Frederiksberg
CVR: 15 39 33 35

 

Nyheder