Forretningsområder & fordelingsregler

Producent Rettigheder Danmark (PRD) udbetaler rettighedsindtægter for følgende forretningsområder:

 • Retransmission basis (REB)
 • Retransmission kommerciel (REK)
 • Privatkopiering (PRK) (Tidligere Blanke medier)
 • Digitale tjenester (DIG)
 • Tv i undervisningen (TVU)
 • Film i undervisningen (FIU)
 • DR Arkiv (DRA)
 • Tv til offentlig visning (TVO)
 • Udland

Nedenfor finder du mere information om PRD's forretningsområder og fordelingsregler.

PRD forvalter ikke rettigheder til produktioner, der er produceret af tv-stationerne selv, samt sportsudsendelser.

Læs mere om udbetaling


Retransmission basis

Licenseres gennem Copydan Verdens TV for udnyttelser i Kongeriget Danmark, dvs. inkl. Grønland og Færøerne.

Rettighedsindtægter på området for retransmission basis opkræves i henhold til ophavsretslovens bestemmelser om aftalelicens (§ 35, stk. 1) og fordeles til alle rettighedshavere uanset medlemskab.

Rettighedsindtægter udbetales til danske og udenlandske rettighedshavere baseret på tv-registrering af kanaler, som gennem to på hinanden følgende kalenderår har haft en markedsdækning på 1,5% eller højere. Kanaler tilføjes og fjernes først fra registreringsgrundlaget, når de gennem to på hinanden følgende kalenderår har haft en markedsdækning på mere henholdsvis mindre end 1,5%. Der udbetales således pt. baseret på registrering af indholdet på kanalerne DR, DR2 og TV2 Danmark.

Det bærende princip for fordelingen er faktisk forbrug, hvor varighed og seertal modtaget fra Nielsen er de to afgørende parametre. Beregning på retransmissionsområdet:

 1. Varighed (spilletid i minutter) x seertal (VOSDAL) = points
 2. Samlede indtægter fra Copydan pr. udbetalingsområde/samlede antal points = pointværdi
 3. Værkets points x pointværdi = udbetalingsbeløb til den enkelte producent

 

Der fordeles kun på produktioner af en varighed på min. 2 minutter.


Retransmission kommerciel

Licenseres gennem Copydan Verdens TV for udnyttelser i Kongeriget Danmark, dvs. inkl. Grønland og Færøerne.

Rettighedsindtægter på området for retransmission kommerciel opkræves i henhold til ophavsretslovens bestemmelser om aftalelicens (§ 35, stk. 1) og fordeles til alle danske rettighedshavere uanset medlemskab.

Rettighedsindtægter udbetales til danske rettighedshavere baseret på tv-registrering af kanaler, som gennem to på hinanden følgende kalenderår har haft en markedsdækning på 1,5% eller højere. Kanaler tilføjes og fjernes først fra registreringsgrundlaget, når de gennem to på hinanden følgende kalenderår har haft en markedsdækning på mere henholdsvis mindre end 1,5%. Der udbetales således pt. baseret på registrering af indholdet på kanalerne TV3, TV2 Charlie, TV2 Fri, TV3+, TV3 Puls og Kanal 5.

Det bærende princip for fordelingen er faktisk forbrug, hvor varighed og seertal modtaget fra Nielsen er de to afgørende parametre. Beregning på retransmissionsområdet:

 1. Varighed (spilletid i minutter) x seertal (VOSDAL) = points
 2. Samlede indtægter fra Copydan pr. udbetalingsområde/samlede antal points = pointværdi
 3. Værkets points x pointværdi = udbetalingsbeløb til den enkelte producent

 

Der fordeles kun på produktioner af en varighed på min. 2 minutter.


Privatkopiering (PRK) (Tidligere Blanke medier)

Kompensation opkræves gennem Copydan Kulturplus for privatkopiering i Danmark.

Rettighedsindtægterne udgør kompensation for den lovlige privatkopiering, der sker i Danmark og opkræves i henhold til ophavsretslovens bestemmelser om blanke medier (§§ 39-46a) og udbetales til alle rettighedshavere uanset medlemskab.

Indtægterne modtages fra Copydan opdelt i en kollektiv pulje og en individuel pulje til rettighedshavere.

Den kollektive pulje udgør 1/3 af de samlede indtægter og fordeles kollektivt gennem den støttepulje, der kan ansøges om andel i minimum én gang årligt baseret på de retningslinjer, der følger af lovgivningen samt retningslinjer vedtaget af bestyrelsen eller det af bestyrelsen udpegede underudvalg til fordeling af disse midler.

De øvrige indtægter fordeles individuelt til rettighedshavere på samme måde som på retransmissionsområdet baseret på registrering af indholdet på kanalerne DR, DR2, TV2 Danmark og TV3.


Digitale tjenester

Licenseres gennem Copydan Verdens TV for udnyttelser i Kongeriget Danmark, dvs. inkl. Grønland og Færøerne.

Rettighedsindtægter på området for digitale tjenester som fx Start forfra og Catch up opkræves i henhold til ophavsretslovens bestemmelser om aftalelicens (§ 35, stk. 4 og 5) og fordeles til alle rettighedshavere uanset medlemskab.

Rettighedsindtægterne fordeles til såvel danske som udenlandske rettighedshavere på baggrund af rapportering fra Copydan, der modtager data direkte fra tv-distributørerne. Fordelingen sker således på tværs af tv-kanaler uden skelen til, hvilke kanaler der er udbetalingskanaler i øvrigt.

Grundlaget for fordeling er antal aktiveringer x varighed.

Da der er tale om meget omfattende datamængder, er der indført en bagatelgrænse, således at der ikke gennemføres fordeling til produktioner med meget beskeden aktivitet. Der fordeles således kun på de produktioner, der har 250 eller flere aktiveringer.

Catch-up på spillefilm er p.t. ikke omfattet af licenseringen/fordelingen.

Fordelingen sker på baggrund af faktisk forbrug og data tilgængeligt fra tv-distributørerne.


Tv i undervisningen

Licenseres gennem Copydan AVU-medier for udnyttelser i Kongeriget Danmark, dvs. inkl. Grønland og Færøerne.

Rettighedsindtægter for Tv i undervisningen opkræves i henhold til ophavsretslovens bestemmelser om aftalelicens (§ 13 og § 50, stk. 2) og fordeles til alle rettighedshavere uanset medlemskab.

Rettighedsindtægterne fordeles til danske og udenlandske tv- og filmproducenter på baggrund af oplysninger om de anvendte og udlånte produktioner i den aktuelle udbetalingsperiode. Rapporterings­oplysningerne kommer fra AVU-Medier om anvendelse og udlån via MitCFU (Centre for Undervisningsmidler).


Film i undervisningen

Licenseres gennem Copydan AVU-medier for udnyttelser i Kongeriget Danmark, dvs. inkl. Grønland og Færøerne.

Dette forretningsområde adskiller sig fra de øvrige områder ved, at PRD alene forvalter rettigheder på vegne af dem, der har givet et direkte mandat hertil. Aftaler på området er således ikke givet aftalelicensvirkning, men sker på eneretsgrundlag.

Rettighedsindtægter for film i undervisningen fordeles til danske og udenlandske indehavere af rettigheder til spillefilm, når disse film udnyttes på undervisningsområdet.

Grundlaget for fordeling af indtægterne sker på baggrund af oplysninger fra AVU-Medier om streaming af spillefilm i undervisningen på MitCFU (Centre for Undervisningsmidler) i den aktuelle udbetalingsperiode. Indtægterne fordeles således, at 20 % fordeles mellem alle titler, mens de resterende 80 % fordeles baseret på faktisk forbrug.


DR Arkiv

Licenseres gennem Copydan Arkiv for udnyttelser i Danmark.

Rettighedsindtægterne for DR Arkiv opkræves i henhold til ophavsretslovens bestemmelser om aftalelicens (§ 30a) og vedrører DR’s brug af arkivproduktioner på egne platforme.

Rettighedsindtægter for DR Arkiv fordeles til rettighedshavere, hvis produktioner er er anvendt af DR i overensstemmelse med Arkivaftalen. Grundlaget for fordeling af indtægterne er rapporteringsdata, der modtages direkte fra DR. Indtægterne fordeles med 80 % baseret på DR’s on demand brug og 20 % baseret på brug på flow.

Andelen på flow fordeles på baggrund af varighed x seertal. Andelen på on demand fordeles på baggrund af antal streams x varighed.


Tv til offentlig visning

Licenseres gennem Copydan Verdens TV for udnyttelser i Kongeriget Danmark, dvs. inkl. Grønland og Færøerne.

Rettighedsindtægterne for TV til offentlig visning opkræves i henhold til ophavsretslovens bestemmelser om aftalelicens (§ 35, stk. 4) og fordeles til alle rettighedshavere uanset medlemskab.

Udbetaling for tv til offentlig visning vedrører brug af tv-indhold på restauranter, barer og lignende.

Fordelingen af indtægterne for tv til offentlig visning foretages på samme måde som på retransmissionsområdet baseret på registrering af indholdet på kanalerne DR, DR2, TV2 Danmark og TV3.


Tv til forsvaret

Tv til forsvaret (TVF) licenseres gennem Copydan Verdens TV for udnyttelser af tv-indhold i det danske forsvar.

Rettighedsindtægterne for TV til forsvaret opkræves i henhold til ophavsretslovens bestemmelser om aftalelicens (§ 35) og fordeles til alle rettighedshavere uanset medlemskab.

Fordelingen af indtægterne for tv til forsvaret foretages på det eksisterende grundlag for rettigheder for retransmission på kanaler, hvor der er registreret oplysninger om såvel danske som udenlandske produktioner og udbetales sammen med Retransmission basis.


Tv til søfarende

Tv til søfarende licenseres gennem Copydan Verdens TV for udnyttelser af tv-indhold til danske søfarende.

Rettighedsindtægterne for TV til søfarende opkræves i henhold til ophavsretslovens bestemmelser om aftalelicens (§ 35) og fordeles til alle rettighedshavere uanset medlemskab.

Fordelingen af indtægterne for tv til søfarende foretages på det eksisterende grundlag for rettigheder for retransmission på kanaler, hvor der er registreret oplysninger om såvel danske som udenlandske produktioner og udbetales sammen med Retransmission basis.


Udland

Licenseres gennem PRD's gensidigheds- og samarbejdsaftaler.

Rettighedsindtægter for udnyttelse af danske tv- og filmproduktioner uden for Danmark opkræves i det omfang PRD erhverver ret til at forvalte rettighederne for de respektive territorier på vegne af foreningens medlemmer og danske indehavere af producentrettigheder.

Rettighedsindtægter fra udlandet kommer primært for Retransmission og Privatkopiering, samt lignende forretningsområder. Rettighedsindtægterne fordeles på baggrund af oplysninger fra de udenlandske organisationer - oplysningerne inkluderer typisk værktitel, dato, kanal og beløb.

Læs mere om samarbejdspartnere


Login


Nyheder