Forretningsområder & fordelingsregler

Producent Rettigheder Danmark (PRD) udbetaler rettighedsindtægter for følgende forretningsområder:

 • Retransmission basis (REB)
 • Retransmission kommerciel (REK)
 • Blanke medier (BME)
 • Digitale tjenester (DIG)
 • Tv i undervisningen (TVU)
 • Film i undervisningen (FIU)
 • DR Arkiv (DRA)
 • Tv til offentlig visning (TVO)
 • Udland

Nedenfor finder du mere information om PRD's forretningsområder og fordelingsregler.

PRD forvalter ikke rettigheder til produktioner, der er produceret af tv-stationerne selv, samt sportsudsendelser.

Læs mere om udbetaling


Retransmission basis

Licenseres gennem Copydan Verdens TV for udnyttelser i Danmark.

Rettighedsindtægter på området for retransmission basis (REB) opkræves i henhold til ophavsretslovens bestemmelser om aftalelicens (§ 35, stk. 1) og fordeles til alle rettighedshavere uanset medlemskab. 

Rettighedsindtægter udbetales fremadrettet til danske og udenlandske rettighedshavere baseret på tv-registrering af kanaler med en markedsdækning på 1,5% eller højere jf. bestyrelsesbeslutning i december 2017. DR har med virkning fra 2020 lukket flere kanaler, og fra 2020 vil følgende kanaler på den baggrund være registrerings- og udbetalingskanaler: DR, DR2, DR Ramasjang og TV2 Danmark.

Det bærende princip for fordelingen er faktisk forbrug, hvor varighed og seertal modtaget fra Gallup er de to afgørende parametre. Beregning på retransmissionsområdet:

 1. Varighed (spilletid i minutter) x seertal (modtaget fra Gallup) = points
 2. Samlede indtægter fra Copydan pr. udbetalingsområde/samlede antal points = pointværdi
 3. Værkets points x pointværdi = udbetalingsbeløb til den enkelte producent

Danske indehavere af producentrettigheder og PRD medlemmer modtager forud for udbetaling en mail, hvor de bliver bedt om at bekræfte deres rettigheder. Dette gøres ved at logge på selskabets (sin) profil og bekræfte rettighederne til de aktuelle tv- og filmproduktioner. Rettighedshavere og PRD medlemmer er ansvarlige for at sikre, at bekræftelsen af rettigheder foretages korrekt, hvilket også indebærer, at PRD friholdes for eventuelt krav fra tredjemand.

Det er nødvendigt at bekræfte rettighederne i forbindelse med hver ny royalty- og udbetalingsperiode (typisk et år) for at sikre et korrekt og opdateret fordelingsgrundlag for samtlige forretningsområder.


Retransmission kommerciel

Licenseres gennem Copydan Verdens TV for udnyttelser i Danmark.

Rettighedsindtægter på området for retransmission kommerciel (REK) opkræves i henhold til ophavsretslovens bestemmelser om aftalelicens (§ 35, stk. 1) og fordeles til alle danske rettighedshavere uanset medlemskab. 

Rettighedsindtægter udbetales fremadrettet til danske rettighedshavere baseret på tv-registrering af kanaler med en markedsdækning på 1,5% eller højere jf. bestyrelsesbeslutning i december 2017. Der udbetales således baseret på registrering af indholdet på kanalerne TV3, TV2 Zulu, TV2 Charlie, TV3+, TV3 Puls og Kanal 5. 

Fra og med rettighedsåret 2020 registreres og udbetales der ikke længere på Kanal 4, da kanalen gennem flere år har haft og fortsat har en markedsdækning på under 1,5%. TV2 Fri har efter at have ligget under 1,5 % et par år nu de seneste 2 år ligget over 1,5 %, hvorfor TV2 Fri fra og med rettighedsåret 2020 igen vil være udbetalingskanal. 

Det bærende princip for fordelingen er faktisk forbrug, hvor varighed og seertal modtaget fra Gallup er de to afgørende parametre. Beregning på retransmissionsområdet:

 1. Varighed (spilletid i minutter) x seertal (modtaget fra Gallup) = points
 2. Samlede indtægter fra Copydan pr. udbetalingsområde/samlede antal points = pointværdi
 3. Værkets points x pointværdi = udbetalingsbeløb til den enkelte producent

Danske indehavere af producentrettigheder og PRD medlemmer modtager forud for udbetaling en mail, hvor de bliver bedt om at bekræfte deres rettigheder. Dette gøres ved at logge på selskabets (sin) profil og bekræfte rettighederne til de aktuelle tv- og filmproduktioner. Rettighedshavere og PRD medlemmer er ansvarlige for at sikre, at bekræftelsen af rettigheder foretages korrekt, hvilket også indebærer, at PRD friholdes for eventuelt krav fra tredjemand.

Det er nødvendigt at bekræfte rettighederne i forbindelse med hver ny royalty- og udbetalingsperiode (typisk et år) for at sikre et korrekt og opdateret fordelingsgrundlag for samtlige forretningsområder.


Blanke medier

Licenseres gennem Copydan Kulturplus for privatkopiering i Danmark.

Rettighedsindtægter på området for blanke medier (BME) udgør en kompensation for den lovlige privatkopiering, der sker i Danmark, og opkræves i henhold til ophavsretslovens bestemmelser om aftalelicens (§ 39).

To tredjedele af rettighedsindtægterne fordeles individuelt til danske såvel som udenlandske rettighedshavere baseret på registrering af indholdet på kanalerne DR, DR2, DR-K, DR3, DR Ramasjang, TV2 Danmark og TV3 samt fra og med rettighedsåret 2020 vil DR-K og DR3 ikke længere indgå i registreringen.

Fordelingen beregnes på samme måde som på retransmissionsområdet, idet der dog alene fordeles og udbetales til følgende produktionskategorier:

 • Spillefilm
 • Novellefilm
 • Kortfilm
 • TV-film
 • Seriefiktion
 • Animationsfilm
 • Naturfilm
 • Dokumentarfilm
 • Portrætudsendelser
 • Musikalsk eller dramatisk underholdning

En tredjedel af rettighedsindtægterne for blanke medier fordeles kollektivt blandt andet gennem støttepuljen Kollektive midler.


Digitale tjenester

Licenseres gennem Copydan Verdens TV for udnyttelser i Danmark.

Rettighedsindtægter på området for digitale tjenester (DIG) som fx Start forfra og Catch up, opkræves i henhold til ophavsretslovens bestemmelser om aftalelicens (§ 35, stk. 4 og 5) og fordeles til alle rettighedshavere uanset medlemskab.

Rettighedsindtægterne fordeles til såvel danske som udenlandske rettighedshavere på baggrund af rapportering fra Copydan, der modtager data direkte fra tv-distributørerne. Fordelingen sker således på tværs af tv-kanaler og uden skelen til, hvilke kanaler der er udbetalingskanaler i øvrigt. Da der er tale om meget omfattende datamængder, er der indført en bagatelgrænse, således at der ikke gennemføres fordeling til produktioner med meget beskeden aktivitet. 

Vær opmærksom på at catch up af spillefilm med få undtagelser er holdt ude af de aftaler, der er indgået mellem Copydan og tv-distributørerne. Catch up af spillefilm er dermed p.t. ikke genstand for kollektiv forvaltning.

De digitale tjenester udbetales med virkning fra royaltyåret 2017 på baggrund af faktisk forbrug og data fra Stofa og TDC. Fra og med royaltyåret 2019 udbetales derudover også på baggrund af data fra Waoo.

Danske indehavere af producentrettigheder og PRD medlemmer modtager forud for udbetaling en mail, hvor de bliver bedt om at bekræfte rettighederne til deres tv- og filmproduktioner. Rettighedshavere og PRD medlemmer er ansvarlige for at sikre, at bekræftelsen af rettigheder foretages korrekt, hvilket også indebærer, at PRD friholdes for eventuelt krav fra tredjemand.

Det er nødvendigt at bekræfte rettighederne i forbindelse med hver ny udbetalingsperiode (typisk et år) for at sikre et korrekt og opdateret fordelingsgrundlag for samtlige forretningsområder.


Tv i undervisningen

Licenseres gennem Copydan AVU-medier for udnyttelser i Danmark.

Rettighedsindtægter for tv i undervisningen (TVU) opkræves i henhold til ophavsretslovens bestemmelser om aftalelicens (§ 13 og 50, stk. 2) og fordeles til alle rettighedshavere uanset medlemskab.

Rettighedsindtægterne fordeles til danske og udenlandske tv- og filmproducenter på baggrund af oplysninger om de anvendte og udlånte produktioner i den aktuelle udbetalingsperiode. Oplysningerne kommer fra AVU-Medier om anvendelse og udlån via MitCFU (Centre for Undervisningsmidler).

Som producent og rettighedshaver modtager man forud for udbetaling en mail samt den aktuelle periodes værkliste. Rettighederne bekræftes ved at returnere mailen med tilkendegivelse om, at man har rettighederne til de enkelte tv-produktioner, hvorefter rettighedsindtægterne kommer til udbetaling. 

PRD forvalter ikke rettigheder til de tv-produktioner, der er produceret af tv-stationerne selv.


Film i undervisningen

Licenseres gennem Copydan AVU-medier.

Dette forretningsområde adskiller sig fra de øvrige områder ved, at PRD alene forvalter rettigheder på vegne af dem, der har givet et direkte mandat hertil. Aftaler på området er således ikke givet aftalelicensvirkning, men forvaltes på eneretsgrundlag.

Rettighedsindtægter for film i undervisningen (FIU) fordeles til danske og udenlandske indehavere af rettigheder til spillefilm, når disse film udnyttelse på undervisningsområdet.

Grundlaget for fordeling af indtægterne sker på baggrund af oplysninger fra AVU-Medier om streaming af spillefilm i undervisningen på MitCFU (Centre for Undervisningsmidler) i den aktuelle udbetalingsperiode. Der er med virkning fra 2018 indgået en ny aftale om film i undervisningen, som primært omhandler streaming af udvalgte filmtitler til lærere og elever. Indtægterne fordeles således, at 20 % fordeles mellem alle tilgængelige titler, mens de resterende 80 % fordeles baseret på faktisk forbrug.

Som producent og rettighedshaver modtager man forud for udbetaling en mail samt den aktuelle periodes værkliste. Rettighederne bekræftes ved at returnere mailen med tilkendegivelse om, at man har rettighederne til de aktuelle produktioner, hvorefter rettighedsindtægterne kommer til udbetaling. 


DR Arkiv

Licenseres gennem Copydan Arkiv.

Rettighedsindtægterne for DR Arkiv (DRA) vedrører DR’s brug af arkivproduktioner på egne platforme, og opkræves i henhold til ophavsretslovens bestemmelser om aftalelicens (§ 30a).

Grundlaget for fordeling af indtægterne er rapporteringsdata, der modtages direkte fra DR. Indtægterne fordeles med 80 % baseret på DR’s on demand brug og 20 % baseret på brug på flow.

Andelen på flow fordeles på baggrund af varighed x seertal. Andelen på on demand fordeles på baggrund af antal streams x varighed.


Tv til offentlig visning

Licenseres gennem Copydan Verdens TV for udnyttelser i Danmark.

Rettighedsindtægterne opkræves i henhold til ophavsretslovens bestemmelser om aftalelicens (§ 35, stk. 4) og fordeles til alle rettighedshavere uanset medlemskab.

Rettighedsindtægterne for Tv til offentlig visning (TVO) fordeles til danske og udenlandske rettighedshavere på baggrund af eksisterende data på retransmissionsområdet på alle kanaler, hvor vi har registreringer på danske såvel som udenlandske rettighedshavere.

Rettighederne skal dermed ikke bekræftes direkte, da fordelingen af indtægterne for tv til offentlig visning foretages på det eksisterende grundlag for rettigheder på retransmission.


Tv til forsvaret

Tv til forsvaret (TVF) licenseres gennem Copydan Verdens TV for udnyttelser af tv-indhold i det danske forsvar.

Rettighedsindtægterne for Tv til forsvaret (TVF) opkræves i henhold til ophavsretslovens bestemmelser om aftalelicens (§ 35) og fordeles til alle rettighedshavere uanset medlemskab.

Rettighederne skal ikke bekræftes direkte, da fordelingen af indtægterne for Tv til forsvaret (TVF) foretages på det eksisterende grundlag for rettigheder for retransmission på kanaler, hvor der er registreret oplysninger om såvel danske som udenlandske produktioner.

Læs mere om udbetaling


Tv til søfarende

Der udestår i Copydan en afklaring på, hvorledes indtægterne skal fordeles. Herefter skal PRD beslutte fordeling af producentandelen. Der er tale om yderst begrænsede indtægter, som det forventes, at der er en afklaring på håndtering af i løbet af 2020.


Udland

Licenseres gennem PRD's gensidigheds- og samarbejdsaftaler.

Rettighedsindtægter for udnyttelse af danske tv- og filmproduktioner uden for Danmark opkræves i det omfang PRD erhverver ret til at forvalte rettighederne for de respektive territorier på vegne af foreningens medlemmer og danske indehavere af producentrettigheder.

Rettighedsindtægter fra udlandet kommer primært for Retransmission og Blanke medier, samt lignende forretningsområder. Rettighedsindtægterne fordeles på baggrund af oplysninger fra de udenlandske organisationer - oplysningerne inkluderer typisk værktitel, dato, kanal og beløb.

Rettighederne i forhold til udlandet skal ikke bekræftes direkte, da forvaltningen foretages på det eksisterende datagrundlag for rettigheder, værker, forretningsområder og territorier.

Læs mere om samarbejdspartnere


Login


Nyheder