Medlemserklæring

Producent Rettigheder Danmark (PRD)

CVR 15393335

Hent PRD medlemserklæring (pdf)


Producent Rettigheder Danmark (PRD)

CVR-nr. (hvis intet CVR-nr.–oplys indehavers CPR-nr.) ___________________
Medlemsnummer (udfyldes af [PRD) ___________________
Produktionsselskabet/Distributørens navn (herefter Selskabet) ___________________
Adresse ___________________
Postnr. & by ___________________
Bopælsland ___________________
Telefon ___________________
Mobiltlf. ___________________
E-mail ___________________
Hjemmeside ___________________
Kontonummer ___________________

Overdragelse:

Selskabet overdrager til PRD retten til at indgå aftaler om og opkræve vederlag for udnyttelse af erhvervede og egne rettigheder i audiovisuelle produktioner (forvaltningsretten) på områder, der omfattes af ophavsretslovens § 13, § 17, § 30 a, § 35, §§ 39-46 a, § 50, stk. 2, samt hvor udsendelse af audiovisuelle produktioner m.v. involverer en kommercielt virkende tredjemand, uanset om tredjemands involvering sker på vegne af et tv-foretagende, såfremt tredjemand faciliterer adgang til et samlet udbud af audiovisuelle produktioner mod betaling eller anden modydelse.

For så vidt angår audiovisuelle produktioner, som ikke er spillefilm, omfatter overdragelsen også tilfælde, hvor udnyttelse (gengivelse) af audiovisuelle produktioner m.v. involverer en kommercielt virkende tredjemand, uanset om tredjemands involvering sker på vegne af et tv-foretagende, en streamingudbyder eller lignende, såfremt tredjemand faciliterer adgang til et samlet udbud af audiovisuelle produktioner mod betaling eller anden modydelse.

Selskabet bemyndiger PRD til at foretage ethvert retligt eller faktisk skridt, som er forbundet med varetagelsen og sikring af denne ret, hvad enten ophavsretten er en eneret og/eller vederlagsret. PRD kan indgå repræsentationsaftaler med tilsvarende udenlandske organisationer. PRD kan overlade forvaltningen af disse rettigheder og aftaler eller dele heraf til andre organisationer, herunder foreninger under Copydan.

Denne overdragelse er ikke-eksklusiv og gælder kun i det omfang, at Selskabet har de pågældende rettigheder i behold. Overdragelsen omfatter også allerede frembragte audiovisuelle produktioner. 

Medlemskabets omfang:

___ Selskabet ønsker, at medlemskabet af PRD skal omfatte alle kategorier og territorier.
___ Selskabet ønsker, at medlemskabet skal være begrænset til særlige kategorier af rettigheder, dvs. ikke fuldt ud skal omfatte de rettigheder, der står ovenfor under ”Overdragelse”.
___ Selskabet ønsker, at medlemskabet skal være territorielt begrænset. 

Hvis der er sat kryds ved begrænsning i kategorier: Hvilke kategorier af rettigheder skal medlemskabet af PRD omfatte? 

___ PRD skal alene forvalte følgende af mine rettigheder: 

Nærmere angivne kategorier: ___________________

Hvis der er sat kryds ved begrænsning i territorier: Hvilke territorier skal medlemskabet af PRD omfatte?

___ Verden
PRD skal forvalte på verdensplan

___ Verden minus
PRD skal forvalte på verdensplan dog undtaget de territorier, der anføres nedenfor

___ DK plus
PRD skal forvalte i det danske territorium (inkl. Færøerne og Grønland) samt andre territorier, der anføres nedenfor

___ DK
PRD skal alene forvalte i det danske territorium (inkl. Færøerne og Grønland).

Nærmere angivne territorier: ___________________

Er Selskabet medlem af andre tilsvarende forvaltningsorganisationer i udlandet fx Agicoa?

Angiv hvilke organisationer her: ___________________

Undertegnede, der er tegningsberettiget for Selskabet, erklærer hermed at:

  • være bekendt med ovenstående vedrørende overdragelse,
  • forpligte sig til at videreafregne modtagne vederlag til rette vedkommende, hvis Selskabet modtager vederlag på vegne af andre rettighedshavere
  • ville overholde PRDs vedtægter og bestyrelsens beslutninger samt give nødvendige oplysninger til PRD i overensstemmelse med disse vedtægter, herunder dokumentation for rettigheder på forlangende af PRDs administration.

Medlemskabet træder i kraft ved PRDs godkendelse af den underskrevne Medlemserklæring ELLER denne dato: ___.

Medlemskabet kan opsiges skriftligt med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Dato 
Tegningsberettigedes navn med blokbogstaver
                                                                                                            

Underskrift 
                                                                                                            


Tillæg til medlemserklæring vedrørende bestyrelsens beslutninger om rettighedsoverdragelsen

Uanset indholdet af Medlemserklæringen, er overdragelsen af rettigheder til PRD dog eksklusiv for audiovisuelle produktioner m.v., hvis og når et flertal i PRD’s bestyrelse træffer beslutning herom. Herved konverteres Selskabets ikke-eksklusive overdragelse for audiovisuelle produktioner mv. til at være eksklusiv, og Selskabet kan i relation til sådanne produktioner ikke selv råde over de rettigheder, der er omfattet af overdragelsen til PRD. Eksklusivitetens omfang og ikrafttræden følger af samme beslutning. Dette gælder også for allerede frembragte audiovisuelle produktioner i det omfang, Selskabet forud for eksklusivitetens ikrafttræden ikke allerede har disponeret over rettighederne i forhold til tredjemand.

Uanset overdragelsen kan Selskabet give tredjemand tilladelse til ikke-kommerciel brug i overensstemmelse med retningslinjer fastsat af PRD.

PRD kan ikke nægte samtykke over for tredjemands udnyttelse af audiovisuelle produktioner m.v. omfattet af den eksklusive overdragelse. PRD kan således ikke forhindre en tredjemand i at udnytte den audiovisuelle produktion m.v.  Rettigheder omfattet af § 50, stk. 2, kan alene gøres gældende, såfremt det involverede tv-foretagende, streamingudbyder mv. har givet samtykke til udnyttelsen, eller hvor der er tale om en samlicensering. 

Dato
Tegningsberettigedes navn med blokbogstaver
                                                                                                            

Underskrift
                                                                                                            


PRD's bestyrelse har truffet beslutning om eksklusiv forvaltning i PRD

Bestyrelsen i PRD har truffet beslutning om eksklusiv forvaltning i PRD. Eksklusiviteten omfatter alle de rettigheder, som PRD administrerer inden for medlemserklæringen, med undtagelse af følgende rettigheder:

  • Rettigheder omfattet af ophavsretslovens § 30 a
  • Rettigheder omfattet ophavsretslovens § 35, stk. 5, for så vidt angår spillefilm
  • Ophavsretslovens §§ 39-46 a
  • Rettigheder omfattet af ophavsretslovens § 50, stk. 2, bortset fra eksemplarfremstilling af beskyttede værker i form af optagelse fra tv-udsendelser og tilgængeliggørelse for almenheden til brug for undervisning, dvs. aftaler i tilknytning til § 13.

Eksklusiviteten omfatter specifikke tilfælde af brug nævnt i medlemserklæringen (vedr. ”kommercielt virkende tredjemand”), uanset om sådanne aftaler vil være omfattet af § 50, stk. 2.


Kontakt os

Få svar på dine spørgsmål om medlemskab ved at kontakte:

Jurachef / Head of legal and business affairs
Thomas Gisselmann Søemod tgs@producentrettigheder.dk / +45 28148363