Kollektive midler

Producent Rettigheder Danmarks støttepulje kollektive midler (tidligere under Filmkopi) er en pulje, som alle indenfor tv- og filmbranchen kan søge. Puljen modtager sine midler fra Copydan Kulturplus på vegne af tv- og filmproducenter for den lovlige privatkopiering, der sker i Danmark. I henhold til dansk lov fordeles to tredjedele af midlerne individuelt til danske og udenlandske producenter, der har leveret produktioner til danske tv-stationer. Den resterende tredjedel af midlerne fordeles kollektivt gennem støttepuljen.


Formål med puljen

Formålet med støttepuljen er at fremme film som kulturelt medie, nationalt såvel som internationalt. Støtten gives til projekter, der opretholder, udvikler og gavner filmmediet samt tv- og filmbranchen, der beskæftiger sig med fremstilling af levende billeder (film, tv og lignende).

Puljens størrelse er mindsket de seneste år, og beløbet til fordeling er nu kun cirka 1,3 mio. kr. årligt. Fra og med 2018 er der derfor kun en årlig støtteuddeling.


Hvem kan søge støtte

Alle kan søge støttepuljen. Ansøgningerne skal være brancherelevante initiativer, der kan fremme film og tv, som kulturelle medier i Danmark såvel som i udlandet. Støtten gives primært med fokus på dansk film og tv.

Vidensdeling:

 • Festivaler
 • Konferencer
 • Seminarer
 • Masterclasses
 • Publikationer
 • Projektstøtte
 • Deltagelse i internationale tv- og filmarrangementer o.l.

Uddannelse:

 • Studielegater til udenlandske uddannelses-/kursusophold (individuelt)
 • Støtte til udvikling og gennemførelse af brancherelevante uddannelser (institutioner)

Uddannelsesstøtte er primært rettet mod producere- og produktionsuddannelser.

Der kan ikke opnås støtte til produktion, herunder udvikling og distribution – ligesom ansøgninger, der handler om generel driftsstøtte, må forvente afslag. Støtte kan tage form af underskudsgaranti.


Ansøgningsfrist og svar

Ansøgninger behandles en gang årligt i maj måned af et bestyrelsesudvalg under Producent Rettigheder Danmark. Vi modtager ansøgninger løbende.

Ansøgningsfrist 1. maj
Ansøgninger modtaget inden den 1. maj vil blive behandlet i maj af bestyrelsesudvalget. Man kan forvente svar på sin ansøging første uge i juni. Svaret vil blive sendt til den i ansøgningen anførte mailadresse.


Krav og kriterier

Ansøgningen skal indeholde:

 • En projektbeskrivelse, der redegør for formålet med støtten
 • En tidsplan
 • Et budget
 • Et CV (hvis der er tale om individuel støtte til studier o.l.)
 • Oplysning om støttebeløb søgt eller modtaget fra andre
 • Oplysning om eventuelle samarbejdspartnere og sponsorer

Ansøgningen kan med fordel indeholde:

 • Anbefalinger
 • Referencer
 • Dokumentation om optagelse fra uddannelsesinstitution o.l.

Ansøger skal acceptere, at udbetaling af støtte kan være afhængig af, at det kan dokumenteres, at det samlede projekt kan gennemføres f.eks. ved at den forudsatte samlede finansiering er opnået, eller ved at der er givet tilsagn om optagelse på en uddannelse.

Støttemodtagere må acceptere, at deres navn, ansøgningsår og -formål oplyses i vores offentlige omtale vedrørende kollektive midler.


Ansøgningsskema

Vi er i gang med at udvikle et nyt ansøgningssystem online og modtager derfor i denne periode kun ansøgninger på mail. Skriv til info@producentrettigheder.dk, hvis du/I ønsker at modtage ansøgningsskemaet til de kollektive midler.


Behandling af ansøgninger

Alle ansøgninger behandles. Bestyrelsesudvalget vurderer hvilke ansøgninger, der imødekommes, samt hvilke beløb, der tildeles. 

Bestyrelsesudvalg:

 • Klaus Hansen, Producentforeningen
 • Mads Kierkegaard Jørgensen, Nordisk Film A/S
 • Søren E. Jakobsen, SEJ Consult

Udvalget lægger typisk vægt på:

 • At projektets formål er klart formuleret
 • At budget og tidsplan er realistisk
 • At der ikke er tale om et rent kommercielt projekt
 • At ansøgningen begrundes bl.a. med en redegørelse for, hvordan projektet vil fremme film som kulturelt medie og/eller gavne filmbranchen 

Afslag
Afslag på ansøgninger gives så hurtigt som muligt. Der vil normalt ikke kunne gives begrundelser for afslag.

Bemærk, at det er et krav, at PRD modtager afrapportering (fx afsluttet projekt- eller årsregnskab) for at komme i betragtning ved fremtidige ansøgningsrunder. Afrapportering sendes til info@producentrettigheder.dk


Budget, udbetaling og skat

En ansøgning skal indeholde et budget, hvor alle relevante udgifter indgår. Det er vigtigt, at budgettet indeholder information om støttebevillinger, som allerede er modtaget eller forventes at blive bevilget fra anden side.

Har du, din organisation eller dit selskab fået tildelt støtte fra de kollektive midler, skal der indsendes en udbetalingsbegæring til os. Eventuelle betingelserne for at få bevillingen udbetalt skal være opfyldt.

Send udbetalingsbegæringen til info@producentrettigheder.dk. Udbetaling af støtten sker normalt 5-7 hverdage efter modtagelsen af udbetalingsbegæringen.

Skat
Udbetaling af støtte indberettes automatisk til SKAT som B-indkomst.

I særlige tilfælde vil studielegater i udlandet være skattefrie. Det er vigtigt, at du selv følger op på disse forhold med SKAT. Som firma har du mulighed for at ændre skatteindberetningen. Skal vi ændre en personlig indberetning, er det nødvendigt, at vi modtager et samlet regnskab og anden relevant dokumentation indenfor det relevante år, hvor støtten er modtaget.

Hent udbetalingsbegæring 2018 (PDF)

Tidligere støttemodtagere

Her finder du de samlede beløb til fordeling pr. år samt listen over de ansøgere, der i 2013-2018 har modtaget støtte fra de kollektive midler under den tidligere forening Filmkopi (nu PRD).

Samlet beløb til fordeling pr. år:

2013   1,906,000 kr.
2014   2,148,800 kr.
2015   2,231,267 kr.
2016   1,424,000 kr.
2017   1,359,777 kr.
2018   1,362,482 kr.

Støttemodtagere 2013-2018

Forældede midler

Såfremt det et år ikke er muligt at fordele hele beløbet til rådighed, vil et eventuelt resterende beløb forældes og blive overført til fremtidige fordelingsrunder.

Støttebevillinger, som ikke har kunnet udbetales indenfor tre år, vil blive inddraget og indgå i nye fordelingsrunder.


Spørgsmål

Har du spørgsmål til støttepuljen kollektive midler, er du velkommen til at kontakte PRD c/o Filmret ApS:

Louise Kaya Martin 
PA Filmret ApS
lkm@filmret.dk 
+45 25120099


Nyheder


Næstkommende ansøgningsfrist til PRD's kollektive midler er 1. maj 2019