Rapporter og beslutninger godkendt 30. april 2018 af generalforsamlingen

Producent Rettigheder Danmark (PRD) afholdte generalforsamling mandag den 30. april 2018. På generalforsamlingen deltog bestyrelsen samt tilmeldte medlemmer.

Bestyrelsesformand Klaus Hansen og direktør i Filmret ApS Anne Sophie G. Schrøder aflagde i fællesskab årsberetning for PRD med fokus på øget transparens og medlemsindflydelse samt den juridiske konstruktion, Copydan forhandlinger og producenternes rettighedsposition.  

Deloitte partner Christian Sanderhage gennemgik PRD's årsrapport for 2017, og regnskabet blev godkendt. Generalforsamlingen godkendte ligeledes PRD's gennemsigtighedsrapport for 2017. Se foreningens rapporter.

Generalforsamlingen traf beslutning om foreningens generelle politikker samt politikken for anvendelse af ufordelbare midler. Se foreningens generelle politikker.  

Bestyrelsesmedlemmerne på valg genopstillede og på baggrund af stemmefordeling og efterfølgende konstituering ser bestyrelsessammensætningen således ud:

PRD bestyrelse

 • Formand Klaus Hansen, Producentforeningen
 • Næstformand Mads Kierkegaard Jørgensen, Nordisk Film A/S
 • Anders Kjærhauge, Zentropa
 • Anne Kathrine Edelsgaard Andersen, Metronome Productions A/S
 • Helle Faber, Made in Copenhagen ApS
 • Jane Saunders, MPAA
 • Mads Ulrick Holmstrup, Mastiff A/S
 • Malene Stub, Warner Bros. ITVP Danmark ApS
 • Nanna Hummelmose, Miso Film ApS
 • René Szczyrbak, STV Production A/S (suppleant)
 • Ronald Frohne, GWFF
 • Søren E. Jakobsen, SEJ Consult
 • Tom de Lange, AGICOA 

Lau Rabjerg Eriksen har meddelt PRD, at han i forbindelse med, at han er stoppet i Nordisk Film TV A/S Banijay, samtidig ønsker at udtræde af bestyrelsen i PRD. Det betyder, at en af de to valgte suppleanter er indtrådt som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen, og at der frem mod næste generalforsamling i april 2019 dermed kun er en enkelt suppleant i bestyrelsen.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens honorarer som indstillet. Kommissorium for kritisk revision i PRD blev godkendt, og da der ikke var modtaget forslag til kritiske revisorer, bemyndigede generalforsamlingen for perioden bestyrelsen til at vælge to kritiske revisorer.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for PRD.

Som afsluttende punkt på dagsordenen blev forslaget fra PRD medlem Copyright Management behandlet og taget til efterretning af generalforsamlingen.

Bestyrelsesberetning, referat og indstillinger findes tilgængeligt for medlemmer og øvrige rettighedshavere via PRD login.

Nyheder

Nyhedsliste

Login