Lovgivning

I Danmark vedtog man den 31. marts 2016 Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret. Loven indeholder en lang række af krav til god ledelse af danske kollektive forvaltningsorganisationer, herunder Producent Rettigheder Danmark (PRD).

For PRD's rettighedsforvaltning betyder lovkravene blandt andet:

 • Mere klar rettighedsoverdragelse
  Ved brug af PRD's medlemserklæring er det muligt for medlemmer at vælge, hvilke kategorier af rettigheder og for hvilke territorier PRD skal forvalte rettighederne.
 • Mere medlemsindflydelse
  PRD afholder generalforsamling minimum én gang årligt.
 • Mere transparens over for rettighedshavere
  Fremadrettet giver PRD bedre overblik over hvilke rettighedsindtægter, der udbetales; hvad de enkelte beløb vedrører, og hvilke fradrag der er foretaget. En gang årligt udarbejdes der endvidere en generel gennemsigtighedsrapport.
 • Mere transparens offentligt tilgængeligt
  PRD's hjemmeside indeholder langt flere oplysninger end hidtil fx foreningens vedtægter, vilkår for medlemskab, information om visse generelle politikker for vederlagsfordeling og fradrag mv. Ligeledes vil årlige gennemsigtighedsrapporter fremgå af hjemmesiden.
 • Ensartede udbetalingsfrister
  Rettighedsindtægter fordeles hurtigst muligt og senest 9 måneder efter udgangen af det regnskabsår, hvor de er opkrævet, medmindre der gælder objektive grunde for andet.
 • Identificering af rettighedshavere 
  Procedurerne for at identificere og lokalisere rettighedshavere udbygges, således at korrekt fordeling sikres bedst muligt.

EU-direktiv

I februar 2014 blev EU-direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsret vedtaget. Direktivet har til formål at harmonisere den kollektive forvaltning af ophavsrettigheder i Europa. Direktivet stiller en række krav til forvaltningsorganisationer om blandt andet transparens og medlemsindflydelse, som skal efterleves i forbindelse med kollektiv forvaltning af rettigheder.

Det er dette direktiv, der nu er implementeret i dansk ret gennem vedtagelse af Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret.


Ophavsretslov

Ophavsretsloven i Danmark indeholder et sæt regler, der yder beskyttelse til ophavsmænd og udøvere for så vidt angår de værker, de har skabt eller fremfører, og til producenter for så vidt angår billed- og lydoptagelser. For AV-producenter er særligt § 67 relevant, idet denne bestemmelse giver film- og videogramproducenter en selvstændig beskyttelse mod eftergørelse og tilgængeliggørelse for almenheden af billedoptagelser.


Aftalelicens

Copydan aftalerne har typisk aftalelicensvirkning, hvilket betyder, at de ikke alene omfatter dem, der er direkte repræsenteret af rettighedsorganisationerne under Copydan, men også omfatter dem, der ikke er repræsenteret af en rettighedsorganisation. PRD (tidligere CAB, Filmkopi og Filmret) fordeler og udbetaler derfor også til rettighedshavere, som ikke umiddelbart har givet os mandater, men som omfattes af aftalelicensen.

På områder hvor det vurderes, at det er umuligt eller meget vanskeligt at indgå individuelle aftaler om brug af indhold, åbner ophavsretsloven op for, at der kan indgås aftaler med aftalelicensvirkning.

Det drejer sig blandt andet om ophavsretslovens:

 • § 13 (eksemplarfremstilling inden for undervisningsvirksomhed)
 • § 17, stk. 4 (optagelse af værker til brug for syns- og hørehandicappede)
 • § 30 a (genanvendelse af DR og TV2s egne arkivproduktioner)
 • § 35 (retransmission m.v.)
 • § 50, stk. 2 (generel aftalelicens)

Se Kulturministeriets aftalelicensgodkendelser


Nyheder